Vardump – hjælpsom lille fætter

Når du udvikler Shoporama webshops, kan det ind imellem være rart at vide, hvad en variabel indeholder. Det kan du gøre, ved at lave et vardump. Det gør du meget simpelt ved at skrive
<{$product|@var_dump}>

Hvis du lige pakker det ind i et <pre>  tag, så bliver det endda outputtet fint og overskueligt (som du kan se her).

Vardump i Shoporama

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *